Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundația REF România a finalizat proiectele „Copiii și părinții romi vor la școală!” și „Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi”

Fundația REF România a finalizat proiectele „Copiii și părinții romi vor la școală!” și „Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi”

Bucureşti, 15.12.2015 – Fundaţia Roma Education Fund (REF) România a anunțat rezultatele proiectelor „Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” (ID POSDRU – 140080) și „Copiii și părinții romi vor la școală!” (ID POSDRU 132996) în cadrul conferințelor de încheiere, organizate pe 11 decembrie, respectiv 14 decembrie a.c. Ambele proiecte, desfăşurate în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015, au avut ca obiectiv general dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Proiectele s-au remarcat printr-o abordare integrată, inovatoare, cu dublu impact, având ca nucleu central familia: măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de sprijin educaţional suplimentar, mentorat, orientare şi consiliere, catering şi subvenţii pentru 845 de elevi romi din clasele V-VIII, respectiv 523 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII, cu risc de părăsire timpurie a şcolii) şi măsuri corective (prin furnizarea programului de tip „A Doua Șansă” pentru 644 adulţi de etnie romă).

Implementarea componentei de Sprijin Educaţional Intensiv a avut în vedere îmbunătăţirea cunoştinţelor la Limba Română şi Matematică. După implementarea acestor proiecte integrate în anul şcolar 2014-2015, progresul înregistrat a fost semnificativ: 85% din elevii din ambele proiecte au continuat studiile, înscriindu-se în următorul an şcolar.

De asemenea, programul de tip „A Doua Şansă” pentru învăţământul secundar inferior din cadrul proiectelor s-a finalizat cu un număr de 567 de absolvenţi faţă de 470, estimat la începutul proiectelor. Astfel, ponderea absolvenţilor programului „A Doua Şansă” din ambele proiecte a fost de 88%.

Printre alte rezultate înregistrate în proiecte se numără îmbunătățirea competențelor a 467 de persoane implicate în măsuri de prevenire și corectare a părăsirii școlii prin cursuri de formare; 1.910 burse acordate elevilor beneficiari şi celor 644 adulți de etnie romă înscrişi în programul “A Doua Șansă” din cele 3 regiuni; 1350 de părinți / tutori de etnie romă informați și conștientizați asupra importanței educației, în cadrul unei campanii desfășurate în 100 de comunităţi de romi şi 100 de şcoli din regiunile proiectului.

„Prin serviciile integrate oferite de acest proiect şi personalizate la nevoile educaţionale şi sociale ale beneficiarilor, măsurilor de prevenire şi corectare (sprijinul educaţional şi cel financiar, sub formă de burse, precum şi sprijinul în dezvoltarea personală prin activităţi de mentorat, orientare şi consiliere) au crescut premisele pentru o participare şcolară mai bună, pentru diminuarea riscului de părăsire a şcolii şi, prin extensie, pentru un succes şcolar adecvat al persoanelor de etnie romă. Pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului, au fost prevăzute o serie de demersuri, printre care încheierea de acorduri de parteneriat cu şcolile şi în unele cazuri şi cu primăriile, care să asigure continuarea activităţilor în următorul an şcolar.” a declarat Claudia Lixandru, Director, Fundaţia Roma Education Fund România.

Proiectul “Copiii și părinții romi vor la școală!” s-a finalizat cu publicarea unui studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 3 regiuni (Centru, Nord-Est şi Sud-Muntenia). Studiul realizat a urmărit evaluarea impactului intervenţiei la nivelul acumulărilor educaţionale ale elevilor şi obţinerea de date concrete pentru implementarea adecvată a măsurilor de prevenire şi corectare a părăsirii timpurii a şcolii.

 

Rezultatul identificat aduce un argument solid decidenţilor publici asupra oportunităţii introducerii la scară largă a programelor de Sprijin Educaţional Intensiv, precum cel derulat de Fundaţia Roma Education Fund România în cadrul proiectului ”Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!”. Practic, în opt luni de intervenţie specifică centrată pe sprijinul elevilor vulnerabili, grupul elevilor beneficiari a înregistrat prin participarea la proiect performanţe semnificativ superioare elevilor din grupul de control; deşi ambele grupe şi-au îmbunătăţit performanţa şcolară (o evoluţie firească în urmă participării şcolare), elevii beneficiari au avut un ritm mai alert de îmbunătăţire a performanţelor matematice care a permis în finalul proiectului obţinerea unor rezultate superioare elevilor non-beneficiari, din grupul de control, chestionaţi în studiu.

Rezultatele şi concluziile prezentate ilustrează cum un tip special de intervenţie (Sprijin Educaţional Intensiv) poate conduce la mutaţii semnificative în substanţa educaţională a elevilor, în nivelul acumulărilor lor şcolare – cu implicaţii extraordinare mai târziu, în ceea ce priveşte continuarea studiilor, prevenirea abandonului şcolar, reuşită în viaţă, calitatea vieţii la maturitate şi implicit dezvoltarea socială sustenabilă

Proiectele s-au desfasurat în 85 unităţi şcolare din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov și au beneficiat de un buget total cu o valoare de 17 367 964 RON.

Ambele proiecte au fost cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. Proiectele au fost implementate cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi Roma Education Fund Ungaria.

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

 

Pentru informații suplimentare:

Pentru proiectul „Copiii și părinții romi vor la școală!”

www.vreaulascoala.ro

Georgiana Bărbulescu

Expert Informare și Publicitate

Fundatia Roma Education Fund România

georgiana.barbulescu@romaeducationfund.org

TEL 0743.016.370

Pentru proiectul „Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi”

www.sprijineducaționalintensiv.ro

Mihaela Dajiu

Expert Informare şi Publicitate

Fundatia Roma Education Fund România

mihaela.dajiu@romaeducationfund.org

TEL 0728.995.336

Fundația Roma Education Fund România

Telefon: 021. 200. 06. 00, Fax: 021.312.50.49

E-mail:office-romania@romaeducationfund.org

Web: www.romaeducationfund.ro

Adresă: Strada Vaselor nr. 60, sector 2

București, cod postal 021255