Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Programul A Doua Șansă

 

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Programul A doua șansă – secundar inferior este un program de sprijin şi asistenţă acordată tinerilor/ adulților proveniţi din medii excluse social, înscrişi în Anul I de studiu;

Scopul programului educațional este de a sprijini persoanele cu vârsta de peste de 25 ani, în vederea integrării acestora pe piața muncii;

Urmărim o medie teoretică de 30 de tineri/adulți pe localitate, însă numărul real va reieșii din contingentele de tineri/adulți care au frecventat învățământul de zi și se înscriu în Anul I de studiu.

BENEFICIARII programului  educațional ”A doua șansă”- secundar inferior

 • 310 cursanți din care 200 femei;
 • se pot înscrie persoanele cu vârstă de peste 25 ani (neexistând limită de vârstă), care au absolvit învățământul primar sau/ori persoanele care au parcurs clasele a V-a, a VI-a;
 • prezența la cursurile programului educațional este obligatorie;
 • absențele se înregistrează în catalog, dar se pot motiva în cazul în care sunt prezentate scutiri medicale, adeverință de serviciu sau alte motive menționate în scris consilierului educațional şi mentorului.

Echipa de implementare a proiectului

 • ISJ-urile din 5 regiuni: București-Ilfov, Sud Muntenia, Nord – Est, Centru, Sud – Est.
 • Selecția cadrelor didactice, care vor asigura procesul de instruire:
 • acordarea sprijinului necesar pentru formarea cadrelor didactice (150 din care 60 femei) care lucrează cu cu populația adultă în educația de tipul A doua șansă – secundar inferior;
 • realizarea de schimburi de bune practici (60 din care 30 femei) și experiență în Educația Adulților pentru cunoașterea/preluarea bunelor practici privind prevenirea/diminuarea/corectarea abandonului școlar și creșterea motivației pentru învățare a grupului țintă.
 • consilierea și orientarea cursanților (310 din care 200 femei) realizată de un alt cadru didactic, nu dirigintele.
 • Monitori – manageri unităților școlare partenere;

DURATA CURSURILOR ȘCOLARE

 • Un an de studiu se consideră absolvit dacă va obține numărul total de credite (20 c) alocate anului de studiu respectiv. În cazul în care nu și-a însumat numărul necesar de credite, acesta are posibilitatea de a-și susține restanța într-o perioadă menționată ulterior de Comisia de Evaluare.
 • Evaluările sunt:
  • Inițială – se organizează de către Comisia de Înscriere și evaluare la începutul cursurilor pentru a se stabili nivelul de cunoaștere al candidaților (candidații primesc un număr de credite, respectiv: Anul I (foaie matricolă de clasa a V – a – 5 credite; foaie matricolă de clasa a VI-a – 10 credite);
  • Sumativă – evaluarea permanentă a elevilor pe întreaga perioadă de desfășurarea a programului educațional.
  • Finală – se va susține în ultima săptămână de cursuri și va fi organizată de către Comisia de evaluare și coordonatorul programului educațional.

Cum se poate mări eficienţa activităţilor de predare-învățare?

 • Diversitatea, accesibilitatea şi estetica materialului didactic prezentat;
 • Gradul de optimizare a activităţilor instructiv – educative;
 • Organizarea de activităţi cu caracter creativ;
 • Competenţele profesionale ale cadrului didactic;
 • Aptitudini psihopedagogice şi metodice ale cadrului didactic;
 • Conştiinţa profesională a cadrului didactic;
 • Principiul egalității în drepturi și a egalității șanselor
 • Frecvenţa cursanților la program;
 • Educația interculturală reprezintă atât o noua provocare cât și o condiție pentru realizarea coeziunii sociale care are la bază cultivarea respectului reciproc și a înțelegerii atât între indivizi cât și între grupuri;
 • Cadrul ambiental, armonios;
 • Percepţia şi feed-back-ul cursanților pe parcursul desfăşurării activităţilor de remediere

REZULTATE ANTICIPATE LA NIVEL NAŢIONAL 

 1. REZULTATE ANTICIPATE LA NIVEL REGIONAL
 • Toți cursanți înscriși în cadrul programului educațional ”A doua șansă” secundar inferior sunt absolvenți ai Anului I de studiu;
 • programul educațional ”A doua șansă” secundar inferior va fi replicat și în alte unități școlare;
 • 310 beneficiari din care 200 femei;
 • Personal de specialitate format şi implicat în implementarea programului A doua șansă – secundar inferior (160 de cadre didactice).
 1. REZULTATE CALITATIVE ANTICIPATE LA NIVEL LOCAL
 • Diversitatea, accesibilitatea şi estetica materialului didactic prezentat;
 • Gradul de optimizare a activităţilor instructiv – educative;
 • Organizarea de activităţi cu caracter creativ;
 • Competenţele profesionale ale cadrului didactic;
 • Aptitudini psihopedagogice şi metodice ale cadrului didactic;
 • Conştiinţa profesională a cadrului didactic;
 • Frecvenţa cursanților la program;
 • Cadrul ambiental, armonios;

Percepţia şi feed-back-ul cursanților pe parcursul desfăşurării activităţilor de remediere.