Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de romi

www.sprijineducationalintensiv.ro

POSDRU ID 140080

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundația Roma Education Fund România

 

FUNDAȚIA ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA

Înființată în 2009, de catre Roma Education Fund, cu sediu centrul în Budapesta, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Contextul care a stat la baza înființării atât a Fundației REF, cu sediul la Budapesta, cât și a Fundației REF România, îl constituie Decenul de Incluziune al Romilor 2005 – 2015, inițiativă internațională co-fondată de Banca Mondială, Open Society Institute și Comisia Europeană, inițiativă în cadrul căreia participă guvernele a 12 țări, printre care și România.

Fundația Roma Education Fund România desfășoară și promovează proiecte educaționale, precum și acțiuni și activități vizând dezvoltarea, modernizarea și implementarea eficientă a politicilor educaționale de stat. Pentru atingerea acestui obiectiv, urmărim dezvoltarea unui dialog constructiv și colaborări cu instituțiile statului abilitate în domeniul educației, atât de la nivel central cât și local, precum și colaborări cu alte organizații care împărtășesc același scop.

Pentru îndeplinirea misiunii REF România, fundația îşi propune următoarele obiective specifice:

  • Eliminarea claselor segregate și stabilirea celor incluzive;
  • Integrarea tuturor copiilor romi în sistemul de învățământ, indiferent de statusul lor social;
  • Reducerea fenomenului părăsirii timpurii a procesului educațional;
  • Adaptarea metodelor de predare la nevoile copiilor;
  • Crearea unui mediu educațional incluziv și încurajator, centrat pe respectul pentru diversitate și creșterea performanței școlare.

Fundația REF România a desfășurat și intenționează să continue implementarea de activități vizând toate segmentele de vârstă, corespunzând nivelurilor de educație preșcolară, educație primară și secundară, respectiv învățământ superior. Un factor foarte important luat în considerare de Fundația REF România în toate intervențiile îl constituie implicarea activă a părinților în procesul educațional al copiilor lor. Un alt factor important îl constituie standardul de viață; prin urmare, designul proiectelor și activităților desfășurate de REF România integrează o componentă de sprijin pentru copiii și tinerii romi dezavantajați, oferind burse sau subvenții financiare în vederea achiziționării materialelor didactice, a ghiozdanelor sau eventual chiar pentru procurarea unui minim decent de îmbracăminte.

PROIECTELE FUNDAȚIEI ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA

În implementarea acestor proiecte, Fundația REF România urmăreşte crearea de bune practici care să fie preluate şi adoptate în politica autorităţilor guvernamentale centrale şi locale. Fundația REF România a implementat proiectele în parteneriat cu organizaţii care au acelaşi domeniu de activitate şi care urmăresc, prin acţiunile lor, îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei de etnie romă şi, mai ales, accesul la educaţie al acesteia.

În prezent, organizaţia implementează alte două proiecte co-finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, care au ca scop îmbunătăţirea sistemului educaţional pentru minoritatea romă:

„Copiii și părinții romi vor la școală” – ID 132996 (aprilie 2014 – august 2015) dezvoltă servicii integrate de prevenire, dar şi de corectare a fenomenului de părăsire a şcolii, având un grup ţintă format din 310 adulţi romi care nu au absolvit învățământul obligatoriu şi anume ciclul gimnazial, şi din 800 de elevi romi cu risc de părăsire timpurie a şcolii de la nivel gimnazial din mediul urban şi rural din regiunile Centru, Nord Est şi Sud Muntenia.

Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior– ID 141790 (mai 2014 – noiembrie 2015) are ca obiectiv general facilitarea integrării în învățământul universitar pentru tinerii de etnie romă și diminuarea riscului lor de abandon universitar în perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr de 170 de burse de studiu studenților romi înmatriculați în anul 1 și 2 de licență, precum și prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studenții romi înmatriculați în primul an de licență.

Proiecte finalizate:

Proiectul „Școală după școală – primul pas pentru succesul școlar și profesional” (2010 – 2013) reprezintă o continuare şi o extindere a unui proiect finanţat de REF (RO44 şi RO48) vizând programe de tip „şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată pentru un număr de 2270 de elevi din ciclul primar din 50 de școli la nivelul a trei regiuni de dezvoltare, pe o perioadă de trei ani. Prin acest proiect a fost posibilă creşterea ratei de înscriere în clasa I a copiilor romi de vârstă şcolară cu 10% în regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est şi îmbunătăţirea rezultatelor şi a frecvenţei şcolare pentru cei 2270 de copii incluşi în proiect.

Proiectul „Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă” (2010 – 2013), prin care au fost acordate burse pentru elevi din ciclul secundar inferior, a reprezentat o continuare a programelor de burse ale organizației REF în România. Proiectul a avut în vedere creşterea ratei de succes şcolar şi asigurarea accesului egal la educaţie pentru un număr de 1250 elevi romi din clasele V-VIII, aflaţi în risc de părăsire timpurie a sistemului educațional şi creşterea oportunităţilor de accesare a învăţământului secundar pentru un număr de 750 de elevi de clasa a VII-a şi a VIII-a. Sprijinul financiar oferit acestor copii a fost dublat de servicii de mentorat, orientare şi consiliere.

În calitate de Partener Naţional 1, Fundația Roma Education Fund România a desfăşurat, în parteneriat, alte două proiecte:

Proiectul „Tineri romi competitivi cu șanse egale pe piața muncii” (2010 – 2012), în care aplicant principal a fost Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, a vizat facilitarea accesului pe piaţa muncii, în scopul reducerii excluziunii sociale, discriminării şi riscului de sărăcie, a tinerilor de etnie romă din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov. Proiectul a dezvoltat abilităţi de planificare a carierei, căutare şi menţinere a unui loc de muncă pentru 700 tineri romi din regiunile de dezvoltare București-Ilfov, Centru şi Nord-Vest şi creşterea gradului de conştientizare a acestora asupra disfuncţiilor sociale. De asemenea, prin activităţile din acest proiect, organizația a reuşit să schimbe atitudini sociale privind grupurile vulnerabile, prin promovarea unei societăţi incluzive în rândul a 3500 angajatori/angajaţi din regiunile amintite.

Proiectul „O generaţie de specialişti romi în domeniul medical” (2010 – 2013) a fost implementat de Agenţia de Monitorizare a Presei. Programul a susţinut accesul tinerilor romi de pe întreg teritoriul României la educaţia academică în domeniul medical. Fundația Roma Education Fund România a oferit cel mai mare program de burse în domeniul medical pentru studenții romi, reprezentând un model de succes pentru incluziunea romilor într-una dintre cele mai prestigioase profesii, precum medicina. În cadrul proiectului, Fundația REF România s-a ocupat de implementarea componentelor de mentorat și tutorat. Componenta de mentorat a presupus îndrumarea studenților romi care urmează școli postliceale, universități sau programe de masterat, precum și a medicilor rezidenți care studiază la unitățile de învățământ superior din domeniul medical. Componenta de tutorat a fost orientată către liceenii romi, aflați în ultimul an al liceului. Sesiunile de pregătire au fost oferite pentru 275 de liceeni romi la materiile biologie si chimie/fizică.

BURSE ŞI GRANTURI REF

Programul de burse universitare Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP) a fost implementat ca unul dintre programele REF din 2007. RMUSP oferă burse de merit pe bază de concurs pentru studenţii romi care sunt cetăţeni sau rezidenţi permanenţi în România. Aplicanţii eligibili trebuie să urmeze studii de licenţă, masterat sau doctorat la universităţi acreditate de stat.

Pentru mai multe informații despre activitățile desfășurate de Fundația REF Romania, puteți vizita website-ul www.romaeducationfund.ro